نویسنده = ��������������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. حکم حکومتی و مبانی استنباط آن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-72

فرج بهزاد وکیل‌آباد