نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-264

امین سلیمان کلوانق؛ محمدعلی راغبی؛ احمد مرتاضی