نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی کلّی در ذمّه و عین معیّن در فقه و حقوق

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-154

سیدعلی دلبری؛ فرزاد بهشتی توندری