نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-72

محمدحسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کَندسری؛ یاسر سهرابی