نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت‌شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 173-196

محمدحسن اماموردی