نویسنده = ���������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 157-184

محمد صالحی مازندرانی؛ حسینعلی عبدالمجیدی