نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد فقهی ـ حقوقی ماده 1177 قانون مدنی

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-252

10.30513/cjd.2020.1123

طاهر علی محمدی؛ حمزه نظرپور