نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-74

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ علیرضا ملاشاهی