نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت ایجاب

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-58

حسین کاویار؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ علی‌اکبر ایزدی‌فرد