نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-188

رضا نیکخواه سرنقی؛ محمدحسن جوادی؛ سیدعلی حسینی