نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-162

سیدمحمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی