نویسنده = ���������� �����������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-146

صدیقه‌سادات فقیه؛ حسین ناصری مقدم؛ اصغر ابوالحسنی