نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-64

ابوطالب کوشا؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی