نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی ـ فقهی پذیره در اجاره زمین وقفی

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-126

10.30513/cjd.2020.1118

علیرضا باریکلو؛ هادی کریمی