نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-30

10.30513/cjd.2020.1116

حمید ابهری؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ سیدمهدی حسینی مقدم