نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 275-302

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ میثم خزائی؛ حسین جاور؛ ایوب امرائی