نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش منطق در تفسیر قرارداد

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1401، صفحه 241-266

10.30513/cjd.2021.651.1136

همایون مافی؛ علیرضا بهاری