نویسنده = ���������� ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 297-320

10.30513/cjd.2020.2120.1394

محسن کاظمی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر