نویسنده = خیرالله قیاسی سونکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 177-202

10.30513/cjd.2020.1078

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ خیرالله قیاسی سونکی