نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1401، صفحه 185-204

10.30513/cjd.2021.283.1071

محمدحسن صادقی مقدم؛ حجت اله مرادی