نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-94

حمیدرضا بهروزی زاد؛ نجادعلی الماسی؛ جلیل قنواتی