نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 321-346

10.30513/cjd.2021.147.1035

مهدی معظمی گودرزی؛ محمد حسن موسوی خراسانی؛ میثم خزایی؛ حجت پولادین