نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-116

علی مظهر قراملکی؛ جواد ابراهیمی؛ ابراهیم ابراهیمی