نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 171-190

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ شهرام شامیری شکفتی