نویسنده = ���������� ���������������� ��������������������
تعداد مقالات: 2
1. انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-150

عبدالسلام امامی؛ حسین صابری؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


2. بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-94

سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان