نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر تفاسیر حقوقی مادۀ 218 قانون مدنی و ارائۀ تفسیر بر پایۀ آموزه‌های فقه امامیه

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-88

امین سلیمان کلوانق؛ احمد باقری؛ احمد مرتاضی