نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-90

قاسم نخعی‌پور؛ محمدعلی سعیدی


2. تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-156

قاسم نخعی‌پور؛ محمدعلی سعیدی


3. نقدی بر مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-110

قاسم نخعی‌پور؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدعلی رضوی