نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2021.1102.1213

عبدالرضا اصغری؛ مصطفی حسینی؛ غلامرضا یزدانی؛ محمد حسینی